Ovesterin «Aspen» - Felleskatalogen (2023)


Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 1 mg og 2 mg: Hver tablett inneh.: Østriol 1 mg, resp. 2 mg, laktose, hjelpestoffer.


VAGINALKREM 0,1% (1 mg/g): 1 g inneh.: Østriol 1 mg, oktyldodekanol, cetylpalmitat, glyserol, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, sorbitanmonostearat, melkesyre, klorheksidindihydroklorid, natriumhydroksid, renset vann.


VAGITORIER 0,5 mg: Hver vagitorie inneh.: Østriol 0,5 mg, hardfett, makrogolstearyleter, glyserylricinoleat.


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Atrofisk vaginitt og vulvitt, kolpitt, kraurosis og pruritus vulvae, dyspareuni, benigne ulcerasjoner i vagina og på portio, pre- og postoperativt ved vaginale operasjoner. Profylakse ved kronisk residiverende cystouretritter ved østrogenmangel. Kun vaginalkrem og vagitorier: Behandling av symptomer på vaginal atrofi pga. østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Kun tabletter: Degenerative og atrofiske endringer i genitalorganene som følge av østrogenmangel i tilknytning til menopausen eller ovarieektomi. Ikke-infeksiøse cystouretritter som følge av østrogenmangel. Cervikal sterilitet. Forsøksvis ved visse former for urininkontinens.

Reseptfri bruk Vaginalkrem/vagitorier: Lindring av symptomer på overgangsalder i skjeden, slik som tørrhet og irritasjon.

Dosering

Generelt

Kan brukes av kvinner med eller uten intakt uterus. Ved oppstart av og fortsatt behandling for postmenopausale symptomer skal laveste effektive dose benyttes i kortest mulig tid. Behandling kan starte når som helst for kvinner som ikke allerede står på hormonell substitusjonsbehandling (HRT) eller ved bytte fra kontinuerlig HRT. Ved bytte fra syklisk HRT skal behandling starte 1 uke etter fullført syklus. Tabletter: Ved langtidsbehandling hos kvinner med intakt uterus anbefales monitorering av endometriet eller samtidig bruk av progestogen (se Forsiktighetsregler). Vaginalkrem/vagitorier: Systemisk eksponering forblir nær normalt postmenopausalt område ved bruk 2 ganger pr. uke, og progestogen i tillegg anbefales ikke.

Urogenitale besvær postmenopausalt

Tabletter: 2-3 mg 1 gang daglig i 2-3 uker. Vedlikeholdsdose: 1-2 mg daglig. Vanligvis bør et progestagen legges til i minst 12-14 dager hver måned/28-dagers syklus. Med mindre det foreligger en tidligere diagnose på endometriose, bør ikke et progestagen legges til hos hysterektomerte kvinner.

Urogenital atrofi

Vaginalkrem/vagitorier: 1 applikatordose krem/1 vagitorie daglig de første ukene (maks. 4 uker), etterfulgt av gradvis reduksjon basert på symptomlindring, til en vedlikeholdsdose (f.eks. 1 applikatordose krem/1 vagitorie 2 kvelder pr. uke) nås.

(Video) 💥You Already Know💥 What supplement LOWERS Blood Pressure FAST

Pre- og postoperativt ved vaginale inngrep

Tabletter: 1 mg daglig. Vaginalkrem/vagitorier: Preoperativ behandling bør startes 2 uker før operasjonen med 1 applikatordose krem/1 vagitorie hver kveld, og fortsettes postoperativt i minst 2 uker.

Cervikal sterilitet

Tabletter: 0,5-1 mg daglig fra 6.-15. dag.

Glemt dose Tabletter: Tas så fort som mulig dersom ≤12 timer siden siste dose skulle vært tatt. Dersom >12 timer er gått skal glemt dose hoppes over og neste dose tas til vanlig tid. Dobbel dose skal unngås. Vaginalkrem/vagitorier: Glemt dose skal tas så fort som mulig. Dobbelt dose bør unngås.

Administrering Tabletter: Svelges med vann/annen drikke, helst til samme tid hver dag. Hele dagsdosen tas på en gang. Har delestrek for å lette svelging, ikke for å dele i 2 like doser. Vaginalkrem: Brukes ved sengetid. Administreres i skjeden vha. kalibrert applikator, se pakningsvedlegg. 1 applikatordose (fylt til markeringsringen) er 0,5 g vaginalkrem tilsv. østriol 0,5 mg. Vagitorier: Innføres vaginalt ved sengetid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent tidligere brystkreft eller mistanke om brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige ondartede svulster (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller pågående venøs tromboembolisk sykdom (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile forstyrrelser (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt leversykdom eller leversykdom i anamnesen så lenge leverfunksjonstester ikke er normalisert. Porfyri. Kun tabletter: Sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Forsiktighetsregler

Behandling av postmenopausale symptomer bør kun initieres ved symptomer som gir nedsatt livskvalitet. Grundig nytte-/risikovurdering foretas minst 1 gang i året, og behandlingen bør kun fortsette så lenge nytte oppveier risiko. Begrenset dokumentasjon mht. risiko ved behandling av prematur menopause. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner, kan imidlertid nytte-/risikobalansen være gunstigere enn hos eldre. Undersøkelse/oppfølging: Fullstendig personlig anamnese og familieanamnese tas opp, og legeundersøkelse (inkl. bryst, for tabletter også bekken) foretas før behandlingsstart eller gjenopptagelse av HRT. Kvinnen skal gis råd om hvilke endringer i brystene som skal rapporteres. Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiske metoder, skal utføres iht. gjeldende screeningpraksis, tilpasset medisinsk behov. Dersom noen av følgende tilstander er til stede, nylig har forekommet og/eller har forverret seg under graviditet eller tidligere hormonbehandling, skal pasienten følges opp nøye: Leiomyomer (uterine myomer), endometriose, risikofaktorer for tromboemboliske forstyrrelser, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. 1. grads arvelighet for brystkreft), hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten vaskulære symptomer, gallestein, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, endometriehyperplasi i anamnesen, epilepsi, astma, otosklerose. Umiddelbar seponering: Behandlingen avsluttes dersom kontraindikasjon oppdages, og ved gulsott, nedsatt leverfunksjon, signifikant blodtrykksstigning, nye anfall av migrenelignende hodepine, eller graviditet. Endometriehyperplasi og -kreft: Ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og -kreft ved bruk av systemiske østrogener alene over lengre perioder. Tabletter: Risikoen for endometriekreft er 2-12 × høyere hos kvinner som behandles med østrogen, enn hos kvinner som ikke bruker HRT, og avhenger av behandlingsvarighet og dose. Langtidsbruk av høye doser østriol kan medføre stimulering av endometriet. Langtidsbehandling med lave doser oralt østriol kan øke risikoen for endometriekreft (øker med behandlingsvarigheten). Etter seponering kan risikoen være økt i minst 10 år. Tillegg av syklisk progestagen i minst 12 dager pr. måned/28-dagers syklus eller kontinuerlig behandling med kombinert østrogen-progestagen hos ikke-hysterektomerte kvinner forebygger den økte risikoen forbundet med HRT med kun østrogen. Gjennombrudds- og sporblødning kan forekomme de første behandlingsmånedene; oppstår dette etter en tids behandling eller fortsetter etter seponering, bør årsaken undersøkes. Undersøkelsen kan omfatte endometriebiopsi for å utelukke endometrial malignitet. Ved intakt uterus bør følgende forholdsregler tas: Daglig dose bør ikke deles opp i flere doser, blødning skal alltid undersøkes (pasienten skal kontakte lege ved vaginalblødning), ved langtidsbehandling bør endometriet undersøkes minst 1 gang i året (alternativt et progestogen legges til minst 12 dager hver kalendermåned). Stimulering med østrogen alene kan føre til premalign/ malign transformering av residuale foci ved endometriose. Tilleggsbehandling med progestogen bør derfor vurderes hos kvinner som har gjennomgått hysterektomi pga. endometriose, særlig ved kjent residual endometriose. Vaginalkrem/vagitorier: Systemisk eksponering for østriol forblir nær normalt postmenopausalt område ved bruk 2 ganger pr. uke, og progestogen i tillegg anbefales derfor ikke. Endometriesikkerhet ved langtids- (>1 år) eller gjentatt bruk er ukjent. Ved gjentatt behandling, bør dette evalueres minst årlig. Uavbrutt østrogenstimulering kan føre til premalign/malign transformasjon av gjenværende foci etter endometriose. Forsiktighet anbefales ved gjennomgått hysterektomi pga. endometriose, særlig ved kjent restendometriose. Ved blødning/sporblødning bør årsaken undersøkes, inkl. ev. endometriebiopsi, for å utelukke endometriemalignitet. Daglig dose skal ikke overskrides og maks. dose skal ikke brukes >4 uker. Det er vist at langtidsbehandling med lave doser oralt østriol, men ikke vaginalt østriol, kan øke risikoen for endometriekreft. Risikoen økte med behandlingsvarigheten og forsvant innen ett år etter avsluttet behandling. Den økte risikoen omfattet hovedsakelig mindre invasive og høygradig differensierte svulster. Følgende risikoer er forbundet med systemisk HRT og gjelder i mindre grad vaginalkrem/vagitorier, men bør vurderes ved langvarig/gjentatt behandling: Brystkreft: Det er viktig at risikoen for brystkreft drøftes med pasienten og veies mot fordeler med HRT. HRT kan øke tettheten i mammografibildet og kan gjøre det vanskeligere å oppdage brystkreft radiologisk. Vaginalkrem/vagitorier: Epidemiologiske data antyder ingen økt brystkreftrisiko hos kvinner uten brystkreft i anamnesen som tar lavdose østrogen vaginalt. Ukjent om lavdose østrogen vaginalt stimulerer tilbakefall av brystkreft. Tabletter: Økt risiko for brystkreft hos kvinner som får kombinasjonsbehandling med østrogen og progestogen eller HRT med østrogen alene, avhengig av varighet av HRT. Kombinert østrogen-progestogenbehandling: Opptil 2 ganger økt risiko for brystkreft hos kvinner som bruker østrogen-progestogen-kombinasjonsbehandling i >5 år. Økt risiko vises etter ca. 3 år (1-4 år) og reduseres med tiden etter seponering. Tid til baseline avhenger av varighet av tidligere HRT-bruk. Ved varighet >5 år kan risikoen vedvare i ≥10 år. Behandling med kun østrogen: En klinisk studie har vist ingen økt risiko for brystkreft hos hysterektomerte kvinner som brukte HRT med kun østrogen. Observasjonsstudier har vist en liten økt risiko. Risikoen er betydelig mindre enn ved bruk av østrogen-progestogenkombinasjoner. Ovarialkreft: Er langt mer sjeldent enn brystkreft. Data antyder noe økt risiko ved bruk av systemisk HRT med østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter seponering. Andre studier antyder at bruk av kombinerte former for HRT kan være forbundet med lik eller noe lavere risiko. Venøs tromboembolisk sykdom (VTE): Systemisk HRT er assosiert med en 1,3-3 × høyere risiko for å utvikle VTE, dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av VTE er mest sannsynlig det 1. året med HRT. Ved kjente trombofile tilstander er det økt risiko for VTE, og HRT kan forsterke denne (se Kontraindikasjoner). Generelt anerkjente risikofaktorer for VTE inkluderer bruk av østrogener, høy alder, store kirurgiske inngrep, forlenget immobilitet, fedme (BMI >30 kg/m2), systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Det er ingen konsensus mht. betydningen av åreknuter i forbindelse med VTE. Profylaktiske tiltak for å hindre VTE etter kirurgi må overveies. Ved forlenget immobilisering, er det anbefalt å stanse HRT midlertidig 4-6 uker før planlagt kirurgi. Behandlingen bør ikke startes opp igjen før fullstendig mobilisering. Ved indikasjonen «pre- og postoperativ behandling…» bør profylaktisk behandling mot trombose overveies. Hos kvinner uten VTE i egen anamnese, men med 1. grads slektning med trombose i ung alder, kan screening tilbys etter grundig veiledning mht. begrensninger (bare en del trombofile tilstander blir identifisert ved screening). HRT er kontraindisert ved identifisering av defekt forbundet med trombofili som samsvarer med trombose hos familiemedlemmer, eller alvorlig defekt (f.eks. mangel på antitrombin, protein S eller protein C eller en kombinasjon av defekter). Hos kvinner som allerede står på behandling med antikoagulantia må nytte/risiko ved HRT-behandling overveies nøye. Ved utvikling av VTE etter oppstart av Ovesterin skal legemidlet seponeres. Pasienten skal rådes til å kontakte lege umiddelbart ved potensielt tromboembolisk symptom (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselig smerte i brystet, dyspné). Koronar hjertesykdom: Studier har ikke vist beskyttelse mot hjerteinfarkt hos kvinner med eller uten pågående kardiovaskulær sykdom som fikk kombinert østrogen/progestogen HRT eller HRT med bare østrogen. HRT-behandling med østrogen-progestogenkombinasjonspreparat: Svak økning i relativ risiko for koronar hjertesykdom ved slik behandling. Absolutt risiko for kardiovaskulær sykdom ved baseline er sterkt avhengig av alder, og antallet ekstra tilfeller av koronar hjertesykdom pga. bruk av østrogen/progestogen hos friske kvinner nær menopause er derfor svært lavt, men vil stige med økende alder. HRT-behandling med bare østrogen: Studier viser ingen økt risiko for koronar hjertesykdom hos hysterektomerte kvinner behandlet systemisk med bare østrogen. Iskemisk slag: Systemisk HRT-behandling med kombinert østrogen/progestogen og bare østrogen er assosiert med opptil 1,5 × økt risiko for iskemisk slag. Relativ risiko endres ikke med alder eller tid siden menopause. Risiko for slag ved baseline er sterkt avhengig av alder, og samlet risiko for slag hos kvinner som bruker HRT vil derfor likevel øke med økende alder. Andre tilstander: Østrogener kan gi væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon må følges nøye. Kvinner med hypertriglyseridemi ved behandlingsstart bør følges opp under systemisk HRT, da sjeldne tilfeller av pankreatitt pga. kraftig økning av plasmatriglyserider er sett i denne pasientgruppen. Østrogener øker thyreoideabindende globulin (TBG), som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon, målt ved proteinbundet jod (PBI), T4-nivåer (ved kolonne eller radioimmunoassay) eller T3-nivåer (ved radioimmunoassay). Opptak av T3 resin er redusert, konsentrasjonen av fritt T4 og T3 er uendret. Andre bindende proteiner, som kortikosteroidbindende globulin (CGB) kan være forhøyet i serum og gi økt konsentrasjon av sirkulerende kortikosteroider. Enkelte plasmaproteiner kan bli forhøyet (angiotensinogen/reninsubstrat, α-1-antitrypsin, ceruloplasmin). Østriol er en svak gonadotropinhemmer. Bruk av HRT forbedrer ikke kognitiv funksjon. Enkelte holdepunkter på økt risiko for demens hvis faste HRT-kombinasjoner eller HRT med bare østrogen påbegynnes etter 65 års alder. Vaginalkrem: Inneholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner.

Interaksjoner

(Video) Cozaar is the Brand Name Form of Losartan - Overview

Gå til interaksjonsanalyse

Ved vaginal applikasjon er systemiske interaksjoner lite sannsynlig. Interaksjoner med andre lokalt administrerte vaginale behandlinger bør imidlertid vurderes. Metabolisering av østrogener kan øke ved samtidig bruk av enzyminduktorer, spesielt CYP450-induktorer, slik som antiepileptika, antiinfektiver og johannesurt (prikkperikum). Ritonavir og nelfinavir har enzyminduserende effekt ved samtidig bruk med steroidhormoner. Økt metabolisme av østrogener kan gi nedsatt effekt og endring i uterin blødningsprofil. Vaginalt påført østrogen blir mindre påvirket av enzyminduktorer. Samtidig bruk av kombinasjonen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, med eller uten dasabuvir, krever forsiktighet pga. fare for ALAT-økning (>5 × ULN).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIkke indisert under graviditet. Behandlingen seponeres umiddelbart hvis graviditet inntreffer. Epidemiologiske studier indikerer ingen teratogene eller føtotoksiske effekter.

AmmingIkke indisert. Østriol utskilles i brystmelk og kan nedsette melkeproduksjonen.

Bivirkninger

Gå til bivirkningssøk

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger

Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Lav akutt toksisitet. Overdosering etter vaginal administrering er usannsynlig.

SymptomerHos voksne ga 100-200 mg østriol peroralt GI-symptomer og lett leverpåvirkning. Ikke forventet at toksiske symptomer vil forekomme ved inntak av flere tabletter samtidig. Ved akutt overdose kan kvalme, oppkast og gjennombruddsblødning hos kvinner utvikles. Ved kronisk bruk kan væskeretensjon, ødem og hypertensjon utvikles.

BehandlingSymptomatisk behandling kan gis om nødvendig.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKorttidsvirkende naturlig kvinnelig kjønnshormon. Normaliserer urogenitalt epitel, og normal bakterieflora og fysiologisk pH i vagina gjenopprettes. Tabletter: Substituerer redusert østrogenproduksjon hos menopausale kvinner og lindrer menopausale symptomer, særlig effektivt ved urogenitale symptomer. Vaginalkrem/vagitorier: Lindrer symptomer på vaginal atrofi pga. østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.

AbsorpsjonTabletter: Raskt og nesten fullstendig. Cmax innen 1 time. Vaginalkrem/vagitorier: Intravaginal administrering sikrer optimal tilgjengelighet på virkestedet. Systemisk absorpsjon gir markert stigning i plasmanivået av ikke-konjugert østriol. Cmax 1-2 timer etter applisering.

ProteinbindingCa. 90%.

MetabolismeI lever.

UtskillelseHovedsakelig via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Tabletter: Oppbevares ved høyst 30°C i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Vaginalkrem: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Vagitorier: Oppbevares ved høyst 25°C i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Pakninger uten resept

Vaginalkrem 15 g og vagitorier 15 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Pakninger, priser og refusjon

Ovesterin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 90 stk. (blister)
590265
- 149,40 C
2 mg 90 stk. (blister)
023200
- 234,40 C

Ovesterin, VAGINALKREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1% (1 mg/g) 15 g
532655
- * F

Ovesterin, VAGITORIER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,5 mg 15 stk.
547802
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

SPC (preparatomtale)

Ovesterin TABLETTER 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ovesterin TABLETTER 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ovesterin VAGINALKREM 0,1% (1 mg/g)

Gå til godkjent preparatomtale

Ovesterin VAGITORIER 0,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.09.2022

Sist endret:20.09.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 02/13/2023

Views: 6337

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.